Business

ระบบตรวจสอบและใบรับรองดิจิตอลงานพุทธศิลป์และงานงานศิลปะ

ในระบบของ BUY.th มี Platform ที่ใช้งานเกี่ยวกับ Certification ที่มีชื่อว่า Certex  ได้ถูก Build in มาอยู่ในระบบ ดัวย Certex Platform นี้ เป็น NFT Platform ที่ใช้ในการสร้าง ตรวจสอบ และจัดเก็บ Certivicate ในรูปแบบ NFT บน Blockchain โดยในตัวอย่างที่เรานำเสนอในภาพวิดิทัศน์ เป็นการนำมาประยุกต์ใช้งานในการตรวจสอบงานพุทธศิลป์ ที่เราจัดสร้างว่าเป็นชิ้นงานของจริงที่เราจัดสร้างหรือไม่ เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ

ระบบสามารถใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS ได้แล้ววันนี้

Most Popular

To Top